суббота, 15 июня 2013 г.

Обговорюємо проект положення про ЦБС


Положення про централізовану бібліотечну систему
 1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві державні адміністрації» і визначає функціонування централізованої 
бібліотечної системи (далі – ЦБС).
1.2. ЦБС – об’єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди
входить центральна районна (міська) бібліотека, районна (міська) бібліотека для дітей 
(за відсутності самостійної ЦБС для дітей) та бібліотеки, що розташовані в межах 
адміністративно-територіальної одиниці (району або міста) на правах філій.
1.3. ЦБС створюється для забезпечення загальної доступності та ефективності 
використання інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та
 надаються в користування бібліотеками в межах адміністративного району (міста).
1.4. ЦБС є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок 
та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби              України,    бланки зі своєю назвою, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та 
інші реквізити. Організаційно-правова форма ЦБС – комунальний заклад.
1.5. ЦБС включені до складу базової мережі закладів культури місцевого рівня.
1.6. У своїй діяльності ЦБС підпорядкована управлінню (відділу) культури міської ради,
районної (у Києві та Севастополі – міської) державної адміністрації.
1.7. ЦБС діє на основі статуту (положення), що затверджується її засновником. 
У статуті (положенні) визначаються статус, форма власності, джерела фінансування, 
вид і профіль діяльності.
1.8. ЦБС не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за     призначенням.
1.9. Доцільність реорганізації ЦБС визначається органом місцевого самоврядування за    погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сферах культури та мистецтв.
1.10. ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії», Мінімальними соціальними нормативами забезпечення 
населення публічними бібліотеками в Україні (затверджено постановою КМУ 
від 30.05.1997 р. № 510 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 30.09.2009 р.
 № 1061), постановами Верховної Ради України, актами Президента України та
 Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, а також 
рішеннями, наказами і розпорядженнями органів місцевого самоврядування,
 іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

2. Організація та основні напрями діяльності ЦБС

2.1. Організація діяльності ЦБС
2.1.1. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, є універсальними інформаційними, культурними, освітніми закладами і здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб користувачів свого регіону.
2.1.2. ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обліком, обробкою та каталогізацією документів на різних носіях інформації, централізованим документосховищем, загальними базами даних та довідково-пошуковим апаратом.
2.1.3. ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, що розташовані в межах адміністративно-територіальної одиниці.
2.1.4. ЦБС розвиває партнерські стосунки та співробітництво з різними установами, вітчизняними та зарубіжними неурядовими організаціями, впроваджує проектно-цільову та програмну діяльність.
2.1.5. Центральна бібліотека організує рекламу бібліотек ЦБС та їх послуг.
2.1.6. Головною бібліотекою району (міста) є центральна бібліотека ЦБС, яка має відповідну структуру. Центральна бібліотека є адміністративним та організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС.

2.2. Формування, збереження і використання документних ресурсів
2.2.1. Єдиний фонд ЦБС є універсальним за змістом і формується з документів різних
 типів на різних носіях інформації. З особливою повнотою формується фонд місцевих
 (краєзнавчих) документів.
2.2.2. Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар 
документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить
 в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні 
документи зберігаються у центральній бібліотеці.
2.2.3. Фонд бібліотеки-філії формується з урахуванням інформаційних потреб і
 особливостей населення свого регіону.
2.2.4. Централізоване комплектування, сумарний та індивідуальний облік документів, 
обробку, організацію внутрисистемного документообміну єдиного фонду ЦБС 
здійснює центральна бібліотека. Бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний 
облік свого фонду.
2.2.5. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС забезпечують належне зберігання
 документних фондів шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту, оправи та реставрації документів, здійснення санітарно-гігієнічних заходів.
2.2.6. Вилучення з бібліотечних фондів документів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання 
акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерською службою.

2.3. Організація обслуговування користувачів
2.3.1. ЦБС забезпечує громадянам рівні права на загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.
2.3.2. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють обслуговування населення
 району (міста) через діючі структурні підрозділи (абонемент, систему читальних залів,
 інформаційно-бібліографічну службу) та шляхом використання інформаційних 
технологій та електронних ресурсів. Центральна бібліотека і бібліотеки-філії 
організовують обслуговування населення мікрорайонів (сіл), які не мають 
стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.3.3. Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через
 центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію.
2.3.4. Центральна бібліотека ЦБС є центром міжбібліотечного абонементу (МБА).

2.4. Організація довідково-інформаційної діяльності
2.4.1. Центральна бібліотека ЦБС створює довідково-пошуковий апарат на єдиний фонд
 ЦБС, у тому числі електронний каталог, регулярно інформує бібліотеки-філії про нові 
надходження, підтримує та формує сайт ЦБС.
2.4.2. Бібліотеки-філії формують довідково-бібліографічний апарат (в традиційному
 та електронному форматах) на свої фонди.
2.4.3. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють довідково-бібліографічне й інформаційне обслуговування користувачів, а також підприємств, установ і організацій, що розташовані в межах адміністративно-територіальної одиниці (району або міста), забезпечують доступ користувачів до світових інформаційних ресурсів через організацію роботи Інтернет-центрів.
2.4.4. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, створюють власні бібліографічні,
 краєзнавчі та інші бази даних, у т.ч., – електронні.

2.5. Організація соціокультурної діяльності
2.5.1. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, проводять просвітницьку та соціокультурну роботу:
·          розвивають дозвілєєві форми роботи, організують для користувачів об’єднання
 і клуби за інтересами;
·           проводять прем’єри книг, читацькі конференції, інші заходи, спрямовані н
а популяризацію вітчизняних видань і читання;
·       сприяють формуванню й розвитку читацьких інтересів та запитів, ведуть роботу з виховання культури читання, опановування бібліотечно-бібліографічними знань.
2.5.2. Районна (міська) бібліотека для дітей координує організацію просвітницьких
 заходів для дітей у межах ЦБС а також роботу ЦБС із дошкільними і шкільними
 установами району (міста).

2.6. Організація наукової і методичної діяльності
2.6.1. Центральна бібліотека ЦБС:
·                 вивчає, аналізує, узагальнює стан бібліотечної справи у регіоні, поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС;
·                 бере участь у розробці та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи в межах адміністративно-територіальної одиниці (району або міста);
·                 організує та проводить дослідну, бібліографічну та методичну діяльність, бере участь у загальнодержавних наукових дослідженнях;
·                 вивчає потреби користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їх задоволення фондами;
·                 розроблює й видає методичні посібники з актуальних питань бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання, у т.ч., – з краєзнавства, інші матеріали з питань організації бібліотечної справи у районі (місті);
·                 організує підвищення кваліфікації бібліотечних працівників ЦБС, надає методичну й практичну допомогу бібліотекам-філіям;
·                 впроваджує нові інформаційні технології у практику роботи ЦБС.
2.6.2. Районна (міська) бібліотека для дітей:
·                 координує діяльність з обслуговування дітей у межах ЦБС;
·                 розроблює й видає методичні посібники з актуальних питань організації обслуговування дітей, інформаційні та бібліографічні видання;
·                 здійснює аналіз діяльності ЦБС з питань організації обслуговування дітей, організації документних фондів та послуг для дітей.

3. Фінансування та майнові права ЦБС

3.1. ЦБС є бюджетним неприбутковим закладом культури і фінансується з районного (міського) бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі району (міста).
3.2. Додаткове фінансування ЦБС може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання платних послуг згідно з чинним законодавством України, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.
3.3. Майно ЦБС є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст у межах адміністративно-територіальної одиниці (району або міста) і закріплюється за нею на правах оперативного управління.
3.4. Матеріально-технічне забезпечення ЦБС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3.5. ЦБС здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.

4. Права та обов’язки ЦБС

4.1. ЦБС має право:
·                 самостійно визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
·                 за погодженням з органами місцевого самоврядування, враховуючи типові структури і штати, створювати нові структурні підрозділи, змінювати штатний розпис;
·                 визначати джерела комплектування своїх фондів;
·                 брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно чинного законодавства та за згодою засновника;
·                 здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законодавству;
·                 на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно чинного законодавства України.
4.2. Обов’язки ЦБС:
·                 обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотеками ЦБС, розробленими на основі Типових правил користування бібліотеками, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
·                 планувати свою основну діяльність і визначати перспективи розвитку згідно чинного законодавства України та виходячи із запитів користувачів на інформацію та послуги;
·                 дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.
4.3. Використання бібліотеками ЦБС відомостей про користувачів та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається.

5. Управління ЦБС

5.1. Управління ЦБС здійснюється на основі поєднання прав директора як керівника щодо господарського використання майна та участі в управлінні трудового колективу.
5.2. ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником Центральної бібліотеки. Порядок призначення директора та його заступників визначає районна (міська) рада відповідно до законодавства.
5.3. Завідувач районної (міської) бібліотеки для дітей (за відсутності самостійної міської ЦБС для дітей) є заступником директора ЦБС з питань обслуговування дітей.
5.4. Директор ЦБС здійснює загальне оперативне керівництво ЦБС; без доручення діє від імені ЦБС; представляє її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, судових і арбітражних органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами; має право підпису на локальних та інших документах ЦБС.
5.5. Директор ЦБС приймає на роботу і звільняє працівників ЦБС на підставі чинного законодавства України.
5.6. Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до управління (відділу) культури районної (міської) ради, районної (у Києві та Севастополі – міської) державної адміністрації документів та матеріалів, які відображають організаційно-правову діяльність ЦБС (статут, кошторис, штатний розпис, план, звіт та ін.).
5.7. Директор ЦБС відповідає за організацію первинного (оперативного) та бухгалтерського обліку результатів діяльності ЦБС, складання статистичної звітності.
5.8. При директорі ЦБС можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи ЦБС (рада при директорові, тощо).
5.9. Основною формою реалізації прав трудового колективу є загальні збори трудового колективу, до компетенції яких відносяться розгляд питань виробничо-господарської та іншої діяльності в межах, встановлених цим положенням. Свої повноваження трудовий колектив реалізує через загальні збори та обраний профспілковий комітет, розглядає й затверджує проект колективного договору, розглядає разом із засновником та роботодавцем зміни та доповнення, які вносяться до положення про ЦБС.

Комментариев нет:

Отправить комментарий